To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player.

Trang Nha NT NT Truong Xua Nho Ve Truong Xua Tim ve ky niem Viet ve truog xua Danh Sach Thay Co NT Thay Co NT Goc Hoc Tro NT Nu Sinh Nguyen Trai Hoi Hoa NT Nhiep Anh NT The Thao NT Danh Sach Cuu Hoc Sinh  Sinh Hoat NT Ve tham truong xua Ban Tin Sinh hoat NT  Ban Tin Sinh Hoat NT page 2 Ban Tin SHNT tai VN Hop mat Tat Nien Hop mat Tat Nien - Page 2 Hop Mat Tat Nien - Page 3 Hop Mat Tat Nien Page 4 Hop mat Thay tro Tham vieng Thay Co Tham vieng Thay Co - Page 2 Sinh hoat Lien Truong Dai Hoi The Gioi NT  Dac san Nguyen Trai Van nghe gay quy NT Van nghe gay quy NT - Page 1 Van nghe gay quy NT - Page 2 Van nghe gay quy NT - page 3 Quy HBNT Quy HBNT - Page 2 Tuong Trinh Hop Mat Hop mat Groups NT NT Groups Tin Vui NT Tin Buon NT Tin Buon NT pg2 Tin Buon NT pg3 Tin Buon NT pg4 TN Thay Bui Thai Truu Thuong Nho Cao Xuan Huy Video Sinh Hoat NT NT Hoi Ngo 2012 Thong Bao Thong Bao 2 Thong Bao 3 Thong Bao 4 Dien Dan NT 

Trang Nha NT

Hân hanh chào đón quí Thây Cô, qui thân huu va các anh chi em đông môn vào thăm

TRANG NHÀ NGUYÊN TRAI

.

.

`

`

Trang Nhà Nguyên Trãi đuoc hình thành nhăm muc đích tao su liên lac voi quí Thây Cô và voi các anh chi em đông môn cùng hoc chung duoi mái truong thân yêu Nguyên Trãi qua nhiêu thê hê.Uoc mong Trang Nhà Nguyên Trãi se mang đên quí Thây Cô và các anh chi em đông môn nhung giây phút thoai mái hâu quên đi nhung uu tu phiên muôn trong cuôc sông và tìm lai đuoc đôi chút ky niêm cua tuôi hoc trò voi phân trăng bang đen, voi Thây Cô, truong lop và voi ban bè thân quen cua "Nhung ngày xua thân ai..."Trang Nhà Nguyên Trãi mong nhân đuoc moi ý kiên xây dung và nhung bài vo đóng góp cua quí Thây Cô và các anh chi em đông môn đê trang web này môi ngày đuoc thêm phong phú hon.Moi ý kiên xây dung và bài vo đóng góp xin gui vê đia chi email:

~

.

`

.

.

.

.

.

.

~

.

~

~

~

,

,

,

,

,

,

,

,

`

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

`

`

`

'

'

'

'

'

'

'

'

'

`

`

`

`

'

'

'

~

'

~

`

`

.

.

.

.

.

.

.

.

`

'

`

~

~

.

.

.

.

.

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

'

.

'

,

~

.

,

,

`

Ban chu truong Trang Nhà Nguyên Trãi

,

'

,

~

`

~

~

~

,

,

Mai Đông Thành: mdthanh1@yahoo.com

Nguyên Thái Bình: b.nguyen7066@sbcglobal.net

~

trunghocnguyentraisg@yahoogroups.com

," Mô.t ngày ho.c Nguyê~n Trãi,mãi mãi là anh em"

Trung Hoc Nguyen Trai Saigon Homepages

Nguyen Trai Saigon High School Alumni AssociationHoi Ai Huu Cuu Hoc Sinh Trung Hoc Nguyen Trai Saigon

Diên Đan THNT Saigon

,

`

Nhung Group Nguyen Trai Khac

Website cac Truong Ban

Nguyen Trai Sub-Homepages

E - group TH Nguyen Trai Saigon

Dai Hoi The Gioi Nguyen Trai

about This Website

Previous Page

Next Page

HÔI ÁI HUU CUU HOC SINH TRUNG HOC NGUYÊN TRÃI SAIGONNAM CALIFORNIA- USA.

Trang Nhà Nguyên TrãiThiêt kê và duy trì:BN Graphic Design

~

~

,

,

.

'

'

~

2009 Copyright All Rights Reserved by BN Graphic Design

.

.

.

Dac San Nguyen Trai

Nôi Quy Hôi Ái Huu THNT Saigon

.

.

,

~

Nguyen Trai on Facebook


mailto:your@e-mail-addresse.com mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> http://nguyentraialumni.webs.com/ http://nguyentraialumni.webs.com/ mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com>