To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player.

Trang Nha NT NT Truong Xua Nho Ve Truong Xua Tim ve ky niem Viet ve truog xua Danh Sach Thay Co NT Thay Co NT Goc Hoc Tro NT Nu Sinh Nguyen Trai Hoi Hoa NT Nhiep Anh NT The Thao NT Danh Sach Cuu Hoc Sinh  Sinh Hoat NT Ve tham truong xua Ban Tin Sinh hoat NT  Ban Tin Sinh Hoat NT page 2 Ban Tin SHNT tai VN Hop mat Tat Nien Hop mat Tat Nien - Page 2 Hop Mat Tat Nien - Page 3 Hop Mat Tat Nien Page 4 Hop mat Thay tro Tham vieng Thay Co Tham vieng Thay Co - Page 2 Sinh hoat Lien Truong Dai Hoi The Gioi NT  Dac san Nguyen Trai Van nghe gay quy NT Van nghe gay quy NT - Page 1 Van nghe gay quy NT - Page 2 Van nghe gay quy NT - page 3 Quy HBNT Quy HBNT - Page 2 Tuong Trinh Hop Mat Hop mat Groups NT NT Groups Tin Vui NT Tin Buon NT Tin Buon NT pg2 Tin Buon NT pg3 Tin Buon NT pg4 TN Thay Bui Thai Truu Thuong Nho Cao Xuan Huy Video Sinh Hoat NT NT Hoi Ngo 2012 Thong Bao Thong Bao 2 Thong Bao 3 Thong Bao 4 Dien Dan NT 

Ban Tin Sinh Hoat NT page 2

Ban Tin Sinh Hoat Nguyên Trãi

,

.

~

Ban Tin Sinh Hoat Tháng 2 - 2012:

,

.

Ban Tin Sinh Hoat Tháng 7 - 2012:

Ban Tin Sinh Hoat Tháng 8 - 2012:

,

,

.

.

- Hình anh tiên đua anh Nguyên Văn Toan (NT57)

- Hop măt vói GS Đào Kim Phung

- GĐ NT Houston Hop măt vói GS Hà Đao Hanh

- Nam Cali Hop măt vói GS Hà Đao Hanh

,

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

,

,

,

~

~

,

.

- Nam Cali Hop măt Tân Niên 2012

.

.

- Đai Hôi NT Thê Giói 2012 - Houston, TX:

.

.

,

'

* Đai Hôi NT Thê Giói 2012 Website

.

.

,

'

* Đai Hôi NT Thê Giói 2012 Pictures

.

.

'

,

* Đai Hôi NT Thê Giói 2012 Video

.

.

'

,

Ban Tin Sinh Hoat Tháng 4 - 2012:

,

.

Ban Tin Sinh Hoat Tháng 9 - 2012:

,

.

- Hình anh hop măt tiêp đón anh Hoàng Thanh (NT57)

.

.

'

,

- Hop măt nhà thây Pham Hoài 29/9/2012

.

.

.

`

Sinh Hoat Nguyên Trãi 2013:

Ban Tin Sinh Hoat Tháng 1 - 2013:

,

.

- Nam Cali Hop măt Tât Niên 2013: 1-13-2013. Click vào đây đê xem video phân 1:

.

.

'

,

,

`

`

- Ghé thăm thây Nguyên Ngoc Luu: 1-28-2013

`

~

.

,

- Ăn sáng vói cô Đào Kim Phung:

,

.

.

~

. Click vào đây đê xem video phân 2:" Mô.t ngày ho.c Nguyê~n Trãi,mãi mãi là anh em"

Trung Hoc Nguyen Trai Saigon Homepages

Nguyen Trai Saigon High School Alumni AssociationHoi Ai Huu Cuu Hoc Sinh Trung Hoc Nguyen Trai Saigon

Diên Đan THNT Saigon

,

`

Nhung Group Nguyen Trai Khac

Website cac Truong Ban

Nguyen Trai Sub-Homepages

E - group TH Nguyen Trai Saigon

Dai Hoi The Gioi Nguyen Trai

about This Website

Previous Page

Next Page

HÔI ÁI HUU CUU HOC SINH TRUNG HOC NGUYÊN TRÃI SAIGONNAM CALIFORNIA- USA.

Trang Nhà Nguyên TrãiThiêt kê và duy trì:BN Graphic Design

~

~

,

,

.

'

'

~

2009 Copyright All Rights Reserved by BN Graphic Design

.

.

.

Dac San Nguyen Trai

Nôi Quy Hôi Ái Huu THNT Saigon

.

.

,

~

Nguyen Trai on Facebook


mailto:your@e-mail-addresse.com mailto:Email link mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> http://nguyentraialumni.webs.com/ http://nguyentraialumni.webs.com/ mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com>