To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player.

Trang Nha NT NT Truong Xua Nho Ve Truong Xua Tim ve ky niem Viet ve truog xua Danh Sach Thay Co NT Thay Co NT Goc Hoc Tro NT Nu Sinh Nguyen Trai Hoi Hoa NT Nhiep Anh NT The Thao NT Danh Sach Cuu Hoc Sinh  Sinh Hoat NT Ve tham truong xua Ban Tin Sinh hoat NT  Ban Tin Sinh Hoat NT page 2 Ban Tin SHNT tai VN Hop mat Tat Nien Hop mat Tat Nien - Page 2 Hop Mat Tat Nien - Page 3 Hop Mat Tat Nien Page 4 Hop mat Thay tro Tham vieng Thay Co Tham vieng Thay Co - Page 2 Sinh hoat Lien Truong Dai Hoi The Gioi NT  Dac san Nguyen Trai Van nghe gay quy NT Van nghe gay quy NT - Page 1 Van nghe gay quy NT - Page 2 Van nghe gay quy NT - page 3 Quy HBNT Quy HBNT - Page 2 Tuong Trinh Hop Mat Hop mat Groups NT NT Groups Tin Vui NT Tin Buon NT Tin Buon NT pg2 Tin Buon NT pg3 Tin Buon NT pg4 TN Thay Bui Thai Truu Thuong Nho Cao Xuan Huy Video Sinh Hoat NT NT Hoi Ngo 2012 Thong Bao Thong Bao 2 Thong Bao 3 Thong Bao 4 Dien Dan NT 

Hop mat Tat Nien

Hop măt Tât Niên / Tân Niên Nguyên Trãi

Click Play đê xem slide show. Tăt nhac Xuân back ground o trên đê không bi trùng âm thanh.

Click vào đây đê xem các hình anh hop măt mùng Xuân

,

,

,

.

.

,

,

,

.

.

'

,

Click Play đê xem slide show. Tăt nhac Xuân back ground o trên đê không bi trùng âm thanh.

,

,

,

.

.

'

,

~

.

.

'

Tât Niên NT 2010

'

Hinh anh Tât Niên NT 2010

,

`

'

Hop mat mung Xuan:

.

,

`

^

)

.

Slide Show NT 2010

Nguyên Trãi Slide Show 2007

~

Nguyên Trãi Slide Show 2008

~

Tuòng thuât Tât Niên NT 2003

'

,

.

Tuòng thuât Tân Niên NT 2006

,

Tuòng thuât Tât Niên NT 2007

'

,

,

Tuòng thuât Tân Niên NT 2009

.

.

Tuòng thuât Tât Niên NT 2010

,

,

.

,

,

.

,

,

'

Nguyên TrãiAlumniHouston Hop măt Tât Niên 20-12-2009

~

.

.

'

Nguyên Trãi Slide Show 2010

~

Hop măt mung Xuân Canh Dân 2010

.

.

`

,

`

Tât Niên Nguyên Trãi 2010

~

'

Tuòng thuât Tât Niên NT 2011

Hinh anh Tât Niên NT 2011

Slide Show NT 2011

`

,

'

DVD Hop Măt Tât Niên NT 2011

'

.

.

Tuòng thuât Tân Niên NT 2012 - CĐVinh

.

,

,

Tân Niên NT 2012 - Mùng Xuân Nhâm Thìn - MĐThành

Hình anh Tân Niên NT 2012

,

,


https://picasaweb.google.com/tranquycap/HopMatNTHoustonTX2010#5451068480862223378 http://picasaweb.google.com/tranquycap/TatNienNguyenTrai2010?authkey=Gv1sRgCKLE7KSY5aKWJA#5537855069362049938 http://picasaweb.google.com/tranquycap/TatNienNguyenTrai2010?authkey=Gv1sRgCKLE7KSY5aKWJA#5537515265854464690 https://picasaweb.google.com/tranquycap/HopMatNTHoustonTX2010#5451068480862223378 

" Mô.t ngày ho.c Nguyê~n Trãi,mãi mãi là anh em"

Trung Hoc Nguyen Trai Saigon Homepages

Nguyen Trai Saigon High School Alumni AssociationHoi Ai Huu Cuu Hoc Sinh Trung Hoc Nguyen Trai Saigon

Diên Đan THNT Saigon

,

`

Nhung Group Nguyen Trai Khac

Website cac Truong Ban

Nguyen Trai Sub-Homepages

E - group TH Nguyen Trai Saigon

Dai Hoi The Gioi Nguyen Trai

about This Website

Previous Page

Next Page

HÔI ÁI HUU CUU HOC SINH TRUNG HOC NGUYÊN TRÃI SAIGONNAM CALIFORNIA- USA.

Trang Nhà Nguyên TrãiThiêt kê và duy trì:BN Graphic Design

~

~

,

,

.

'

'

~

2009 Copyright All Rights Reserved by BN Graphic Design

.

.

.

Dac San Nguyen Trai

Nôi Quy Hôi Ái Huu THNT Saigon

.

.

,

~

Nguyen Trai on Facebook


mailto:your@e-mail-addresse.com mailto:Email link mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> http://nguyentraialumni.webs.com/ http://nguyentraialumni.webs.com/ mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com>