To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player.

Trang Nha NT NT Truong Xua Nho Ve Truong Xua Tim ve ky niem Viet ve truog xua Danh Sach Thay Co NT Thay Co NT Goc Hoc Tro NT Nu Sinh Nguyen Trai Hoi Hoa NT Nhiep Anh NT The Thao NT Danh Sach Cuu Hoc Sinh  Sinh Hoat NT Ve tham truong xua Ban Tin Sinh hoat NT  Ban Tin Sinh Hoat NT page 2 Ban Tin SHNT tai VN Hop mat Tat Nien Hop mat Tat Nien - Page 2 Hop Mat Tat Nien - Page 3 Hop Mat Tat Nien Page 4 Hop mat Thay tro Tham vieng Thay Co Tham vieng Thay Co - Page 2 Sinh hoat Lien Truong Dai Hoi The Gioi NT  Dac san Nguyen Trai Van nghe gay quy NT Van nghe gay quy NT - Page 1 Van nghe gay quy NT - Page 2 Van nghe gay quy NT - page 3 Quy HBNT Quy HBNT - Page 2 Tuong Trinh Hop Mat Hop mat Groups NT NT Groups Tin Vui NT Tin Buon NT Tin Buon NT pg2 Tin Buon NT pg3 Tin Buon NT pg4 TN Thay Bui Thai Truu Thuong Nho Cao Xuan Huy Video Sinh Hoat NT NT Hoi Ngo 2012 Thong Bao Thong Bao 2 Thong Bao 3 Thong Bao 4 Dien Dan NT 

Quy HBNT - Page 2

~

Quy Hoc Bông Nguyên Trãi

.

,

~

Ngay chu nhat, 19/9/2010 BGH truong Nguyen Trai da to chuc Hoi Truong va le dang huong cu Nguyen Trai nhan ngay gio thu 568 cua cu.Nhan dip nay quy HB NT71-78 da trao Hoc Bong dot 2 cho cac em HS Nguyen Trai.Xin goi quy thay co, ACE cuu HS NT mot vai hinh anh 00: Toan canh ngay Hoi Truong 19/9/2010 01: Le Dang Huong cu Nguyen Trai02: Ban Dieu Hanh Quy HB NT71-78 gioi thieu voi thay co cac ACE cuu HS NT den du cung cac em HS ve hoat dong cua Quy cac nam qua, sau do thong bao DS nhan HB dot 2 (dot 1 da trao vao dip Khai Truong) 03: Trao HB cho 12 HS lop 1104: Trao HB cho 13 HS lop 1205: Thay Dai, hieu truong trao HB cho 5 em HS NT da nhan HB NT7178 nam ngoai, nam nay dau Dai Hoc duoc tiep tuc nhan HB. Nhu vay tong cong nam nay quy HB NT71-78 da trao 48 suat HB (96 trieu VND) cho 33 HS Nguyen Trai va 15 sinh vien la cuu HS Nguyen Trai, chua ke suat HB dac biet cho em My Nhi. Neu tinh tu khi thanh lap nam 2002 den nay Quy HBTT NT7178 da co tong cong 168 HB trao cho cac em HS Nguyen Trai, giup gan 100 em HS vuot qua kho khan cua cuoc song de chuan bi buoc vao doi Den nay tong so tien quy HB NT71-78 da nhan tu dong gop cua quy thay co ACE Cuu HSNT trong nam 2010 la 109,363,850 VND Tong quy bao gon tien con ton tu nam 2009 la 169,360,690 VND Da chi tong cong 127,047,000 VND (bao gom chi cho HB cho HS Nguyen Trai, Phan thuong cho HS xuat sac, Qua tang thay co^ nhan dip tet Nguyen Dan va mot cho chi khac...) Con ton: 42,398,690 VND (Bao gom 1,050USD, 500AUD, 250EUR, 1000JY, 100TW va 6,578,740Dong) Xin quy thay co va ACE cuu HSNT xem chi tiet trong xem file Thu Chi dinh kem Xin duoc cam on va tran trong tam long cua quy thay co, cac ACE cuu HS Nguyen Trai da danh cho chuong trinh HBTT nay Thay mat BDH quy HBTT NT71-78 & Than Huu Tran Khanh TrungNT71-78

00: Toan canh ngay Hoi Truong 19/9/2010

01: Le Dang Huong cu Nguyen Trai

02: Ban Dieu Hanh Quy HB NT71-78 gioi thieu voi thay co cac ACE cuu HS NT den du cung cac em HS ve hoat dong cua Quy cac nam qua, sau do thong bao DS nhan HB dot 2 (dot 1 da trao vao dip Khai Truong)

03: Trao HB cho 12 HS lop 11

04: Trao HB cho 13 HS lop 12

05: Thay Dai, hieu truong trao HB cho 5 em HS NT da nhan HB NT7178 nam ngoai, nam nay dau Dai Hoc duoc tiep tuc nhan HB.

Gio To Nguyen Trai & Hoc Bong nguyen trai dot2 - 2010

*Báo cáo, Tuong Trinh vê QHBNT cua NT 71-78 Tran Khanh Trung:

,

,

`

`

`

,

^

`

'

^

^

^

^

^

~

,

~

~

,

~

~

,

.

_

.

'

Click vào hình đê xem hình lon hon (enlarge view)

,

,

,

16-QHBTTNT7178&TH-24Sep10.pdf

* Bao Cao Chi Thu:

Click here to see more photo" Mô.t ngày ho.c Nguyê~n Trãi,mãi mãi là anh em"

Trung Hoc Nguyen Trai Saigon Homepages

Nguyen Trai Saigon High School Alumni AssociationHoi Ai Huu Cuu Hoc Sinh Trung Hoc Nguyen Trai Saigon

Diên Đan THNT Saigon

,

`

Nhung Group Nguyen Trai Khac

Website cac Truong Ban

Nguyen Trai Sub-Homepages

E - group TH Nguyen Trai Saigon

Dai Hoi The Gioi Nguyen Trai

about This Website

Previous Page

Next Page

HÔI ÁI HUU CUU HOC SINH TRUNG HOC NGUYÊN TRÃI SAIGONNAM CALIFORNIA- USA.

Trang Nhà Nguyên TrãiThiêt kê và duy trì:BN Graphic Design

~

~

,

,

.

'

'

~

2009 Copyright All Rights Reserved by BN Graphic Design

.

.

.

Dac San Nguyen Trai

Nôi Quy Hôi Ái Huu THNT Saigon

.

.

,

~

Nguyen Trai on Facebook


mailto:your@e-mail-addresse.com mailto:Email link mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> http://nguyentraialumni.webs.com/ http://nguyentraialumni.webs.com/ mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com>